Over JKS consultancy

JKS consultancy is een kleinschalig dynamisch adviesbureau dat direct en flexibel kan reageren op vragen van not for profit organisaties m.b.t. project- en / of interim-management. Met een brede management achtergrond binnen de werelden van onderwijs, (jeugd)hulpverlening en justitie is deze expertise in te zetten vraagstukken waar organisaties in de not for profit sectoren mee worden geconfronteerd in het huidige tijdsgewricht als ontwikkeling rondom passend onderwijs en een sluitende aanpak van voortijdig schoolverlaten, justitienetwerken als veiligheidshuizen en gemeentelijke transitievraagstukken m.b.t. jeugdzorg.

Oplossingen voor vragen m.b.t. transparantie van professioneel handelen, efficiency van werkprocessen en verantwoording binnen product normering hebben actualiteitswaarde. Bij de implementatie van deze en andere organisatievraagstukken gaat het JKS consultancy om maatwerk te leveren. De opdracht is veelal duidelijk, maar de toegevoegde waarde ligt op het terrein van de wijze waarop en ook in de mate waarin een veranderingsproces beklijft. Dit laatste is bepalend voor het resultaat.

Visie


Een passende oplossing voor organisatievraagstukken of dit nu gaat om een efficiencyslag of een stagnerende samenwerking binnen een team, zoekt JKS consultancy binnen een driedimensionale focus.

Een koppeling tussen de beleving van de betrokken individuen, de interactie binnen teams op basis waarvan gemeenschappelijke waarden ontstaan en de waarneembare werkelijkheid. Dan ontstaat passie en beklijven veranderingen, het wordt van mensen zelf. Of met andere woorden een structuurprobleem moet niet alleen gezocht worden in de korte termijn, maar ook een langere termijn in zicht brengen. Daarmee kan ook de link gelegd worden naar de culturele, team, focus niet in termen van exclusiviteit maar inclusief. De oplossing krijgt dan gestalte binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid als team. Maar ook als individu draag je een eigen verantwoordelijkheid. Deze laatste dimensie vormt de basis al was het alleen maar vanwege het feit dat de professional in de not for profit organisatie het verschil maakt. Onderdeel van de aanpak van JKS consultancy is dan ook de professional bewust maken van eigen handelen, gedrag bespreekbaar maken en verantwoordelijkheid nemen voor de concretisering van veranderingsprocessen binnen vastgestelde kaders. Veel veranderingsprocessen zijn gericht op beheersing en control. Binnen de beschreven werkwijze kan dit niveau overstegen worden, zonder overigens de het belang van heldere management informatie en P.& C. te ontkennen. Maar de beheersing van de beheersing leidt tot een pro actieve organisatie, die de kwaliteiten van de professional optimaal benut. Deze lijn is door te trekken naar zowel organisatieonderdelen ( professionele teams ) als samenwerkingsverbanden veiligheidshuizen en zorgoverleg vormen als resultaat van de transitie van de jeugdzorg.

Visie

Een passende oplossing voor organisatievraagstukken of dit nu gaat om een efficiencyslag of een stagnerende samenwerking binnen een team, zoekt JKS consultancy binnen een driedimensionale focus. Lees meer

Interessante link